UAntwerpen

 

Onderzoeksgroep Management & Bestuur

Weblink: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/mb/

Ria Janvier

Ria Janvier (° 1960) is doctor in de Rechten op proefschrift (1988), met als titel 'Sociale bescherming van het overheidspersoneel'. Zij doceert 'Inleiding tot het recht' en ‘Socialezekerheidsrecht’ binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen, naast ‘HRM en arbeidsrecht’ bij TEW en geeft ook gastcolleges aan de Antwerp Management School (AMS). Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij heeft zitting in de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is zij actief in allerhande fora, zoals de Academische Raad (voor pensioenen).

Inger De Wilde

Inger De Wilde studeerde in 2001 af aan de Gentse rechtsfaculteit. Vooraleer ze medewerker werd bij de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen (2011), was ze actief als advocaat aan de Brusselse balie (Claeys & Engels, 2001-2004), was ze onderwijs- en onderzoeksassistent aan de Universiteit Gent en werkte ze (deeltijds) als legal consultant (SD Worx, 2009-2013). Sinds juni 2013 is Inger vrijwillig medewerker bij de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Inger behaalde op 6 juli 2016 de titel van doctor in de rechten met een proefschrift getiteld 'Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant'. Op dit ogenblik is Inger werkzaam als postdoctoraal onderzoeker. Haar onderzoek focust op de rechtspositie van het overheidspersoneel, met aandacht voor zowel de individuele als de collectieve arbeidsverhoudingen.

 

Faculteit Rechten

Weblink: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/

Herwig Verschueren

Herwig Verschueren is gewoon hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde in 1990 tot doctor in de rechten (KUL) met een proefschrift over “Internationale arbeidsmigratie”.  Van 1992 tot 2004 was hij ambtenaar bij de Europese Commissie, werkzaam op het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken, meer bepaald op de dienst “Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”. Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op het arbeids- en het socialezekerheidsrecht dat van toepassing is op migrerende werknemers en migranten in het algemeen.  Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over deze onderwerpen. Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht en van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Daniël Cuypers

Daniël Cuypers is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Rechten te Antwerpen en te Leuven. Nadien was hij bursaal bij de DAAD (Duitsland) en in Cambridge (British Council).  Van 1981 tot 1991 was hij advocaat (patroon Thierry Claeys). Vanaf 1981 was hij eerst deeltijds, later voltijds mandaatassistent. Promoveerde in 1989 tot doctor in de rechten (KUL) met een proefschrift over “Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag”. Sedert 1989 werd hij belast met 16 verschillende onderwijsopdrachten in diverse faculteiten van de UAntwerpen en met diverse interne mandaten. (o.a. academisch secretaris; vice-decaan; lid van de Rectorale Raad en de AV van de vzw UFSIA; lid van de Onderwijsraad UA (2002-2018) en van diverse onderzoeksraden. Hij was bijzitter in de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen van 2008 tot 2017. Zijn onderzoek omvat diverse onderwerpen in het Individueel Arbeidsrecht, de sociale grondrechten, het OCMW-recht, het discriminatierecht en het onderwijsrecht. Hij is de auteur van 262 publicaties, rapporten en opiniestukken in binnen- en buitenland over deze onderwerpen en redacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht, de Sociaalrechtelijke Kronieken en het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –beleid.